Struktuur en voorbeelden van akten

Na de invoering van de Burgerlijke Stand door de Franse Republiek werden de akten  zonder vaste struktuur in ťťn enkel register of in aparte registers voor geboorten, huwelijken en overlijdens neergeschreven.  Nadien kwamen voorgedrukte formulieren waardoor het telkens opnieuw schrijven van dezelfde teksten niet meer nodig was en waardoor de documenten meer gestandardiseerd werden qua struktuur en inhoud.  Het lezen van deze documenten werd ook eenvoudiger voor de beginneling of voor anderstaligen.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de struktuur van akten met voorbeelden die niet gebaseerd zijn op voorgedrukte formulieren.

Struktuur gemeenschappelijk aan alle akten

In het algemeen bestaat een akte van de burgerlijke stand uit vier gedeelten die niet altijd allemaal aanwezig zijn :

-  De hoofding van de akte
-  Het hoofdgedeelte van de akte dat varieert naargelang het gaat over een geboorte- huwelijks- of overlijdensakte.
-  Het besluit van de akte.
-  Notas in de marge van de akte die informatie bevat die onbekend was op het moment van het opstellen. Zo bij voorbeeld de erkenning van een kind door
   een later huwelijk van zijn vader en moeder of de melding van overlijden in de marge van een geboorte- of huwelijksakte.    

De hoofding van de akte, voorgesteld door de groen omrande zone in de volgende voorbeelden, bevat in het algemeen :

-  Meestal de aard van de akte (geboorte, huwelijk of overlijden).
-  De gemeente of de stad waar de akte opgesteld werd en soms ook het arrondissement en de provincie.
-  Dag en uur van de opstelling.
-  Naam en functie van de opsteller die gemachtigd is officiŽle akten op te stellen. Soms komt deze vermelding in het besluit voor.

Het besluit van de akte, voorgesteld door de blauw omrande zone  in de volgende voorbeelden, kan bevatten::

-  Vermelding van wettelijke formaliteiten gepleegd door de opsteller zoals het voorlezen van het document..
-  Naam, beroep, leeftijd en woonplaats van de getuigen.
-  Naam en functie van de opsteller indien niet vermeld in de hoofding.
-  Naam van de betrokkenen die ongeletterd zijn en niet in staat zijn te tekenen.
-  Handtekening van de betrokkenen, zoals die van de getuigen en van de opsteller.

Het centrale gedeelte van de akte (aangeduid in het rood in de onderstaande voorbeelden) :

Geboorteakte

Het hoofdgedeelte van een geboorteakte bevat :

- De aangevers, hun beroep, leeftijd en woonplaats.
- Naam, voornaam, beroep en leeftijd van de vader als hij niet een van de aangevers is.
- Naam en soms het beroep van de moeder..
- Datum, uur en soms adres waar de geboorte heeft plaatsgevonden..
- Geslacht en voornamen van de boreling.

Hier vindt U de tekst van onderstaande geboorteakte in een beter leesbare vorm.


Huwelijksakte

Het hoofdgedeelte van een huwelijksakte bevat :

-  Naam, voornaam, leeftijd, beroep en woonplaats van de gehuwden.
-  Naam, voornaam, leeftijd, beroep en woonplaats van de hun ouders. Wanneer een of beide ouders overleden zijn, de plaats en soms de datum van
   overlijden
-  In sommige gevallen, dezelfde informatie met betrekking tot de grootouders. Al deze informatie is te vinden in de geel omrande zone van de akte
   hieronder.
-  De inventaris van de documenten die door de huwelijkskandidaten ingediend zijn ter ondersteuning van hun huwelijksverzoek (geschreven toestemming
   van ouders of voogden die niet bij het huwelijk aanwezig zijn,  kopieŽn van geboorteakten, in voorkomend geval kopieŽn van overlijdensakten van de
   ouders en/of grootouders, bewijs van militaire dienst, huwelijkskontrakt...)
-  De data  van publicatie van de huwelijksafkondiging en de vaststelling dat er geen bezwaren tegen het huwelijk ingediend werden (zie paars omrand
   gedeelte)
-  De uittreksels van het burgerlijk wetboek voorgelezen aan de toekomstige gehuwden, de vermelding van hun instemming met het huwelijk en tenslotte de
   officiŽle bevestiging van het huwelijk (zie geel-groen omkaderd gedeelte).
-  Indien toepasselijk, de erkenning van kind(eren) van beide of een van beide partners.    

Hier vindt U
de tekst van onderstaande huwelijksakte in een beter leesbare vorm.

 
Overlijdensakte

Het hoofdgedeelte van een overlijdensakte bevat :

-  De aangever(s), hun beroep, leeftijd en woonplaats (hieronder geel omlijnd).
-  Naam, voornaam, leeftijd, beroep en laatste woonplaats van de overledene.
-  Dag, uur en plaats (adres) van het overlijden.
-  De leeftijd van de overledene (of zijn geboortedatum indien bekend) en plaats van geboorte.
-  De namen van vader en moeder, hub beroep en vaak de plaats van hun overlijden.
-  In voorkomend geval, de naam en voornaam van de partner van de overledene en eventueel de namen van eerdere, overleden partners.

Alle elementen, eigen aan de overledene, zijn ouders en zijn partner zijn hieronder rood omlijnd.

Hier vindt U de tekst van onderstaande overlijdensakte in een beter leesbare vorm.